A jednak konkurs w WOK

W końcu zeszłego tygodnia zarząd województwa mazowieckiego podjął uchwałę o ogłoszeniu „konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora WOK”. Podaję dokładne brzmienie tego zdania, zwracając uwagę na sformułowanie: konkurs na kandydata, nie – konkurs na dyrektora. Czy to znaczące sformułowanie? Zobaczymy. Operze Kameralnej nakazano umieszczenie ogłoszenia na swojej stronie 26 lipca, dokładnie w dzień zakończenia Festiwalu Mozartowskiego. To kolejna ciekawostka: uchwała ma datę 20 lipca, wchodzi w życie w dzień podjęcia, więc dlaczego czekać sześć dni? Dlatego zapewne, że jednocześnie do tej daty WOK ma przygotować „dokumentację organizacyjno-finansową dotyczącą działalności WOK, do której wgląd będą mogli mieć kandydaci na stanowisko dyrektora”. Ogłoszenie emitowane ma być na stronie WOK do 31 sierpnia (to jest ostateczny termin składania ofert). Tamże można już – jeśli ktoś nie widział – przeczytać, że jednak ktoś w tym urzędzie poszedł po rozum do głowy i, zamiast dyscyplinarnego wywalania p. Sutkowskiego, jego dymisja po prostu została przyjęta i w tym trybie nastąpiło odwołanie.

WOK otrzymał dokument od razu, a dyrekcja (wice) rozesłała go natychmiast do pracowników, tak że tam wszyscy już to znają.

Teraz warto się przyjrzeć „wymaganiom kwalifikacyjnym i formalnym kryteriom wyboru”, które zostały określone w załączniku. Cytuję więc:

„I. Do konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora WOK mogą przystąpić osoby, które posiadają: 1. wykształcenie wyższe magisterskie, 2. udokumentowane doświadczenie zawodowe w instytucjach kultury, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowisku kierownika instytucji kultury, 3. znajomość przepisów prawnych dotyczących instytucji kultury, zagadnień w zakresie finansowania, organizacji i zarządzania instytucjami kultury oraz zarządzania zasobami ludzkimi, ocenione na podstawie: a) pisemnego opracowania koncepcji funkcjonowania i kierowania Operą i jej zreferowania, b) dodatkowych pytań zadawanych przez członków komisji konkursowej.  (…)

II. Ponadto pożądane są: 1. dodatkowe wykształcenie w zakresie organizacji i zarządzania, 2. znajomość problematyki życia teatralnego i muzycznego, w tym najnowszych zjawisk w kulturze, 3. znajomość co najmniej jednego języka obcego”.

Uchwała powołuje się na to, na to i na to. Z tego drugiego dokumentu pamiętamy, że w komisji musi się znaleźć: 1) trzech przedstawicieli organizatora; 2) dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 3) dwóch przedstawicieli zakładowych organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu art. 24125a Kodeksu pracy, działających w tej instytucji kultury; 4) dwóch przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych lub twórczych właściwych ze względu na zakres działania tej instytucji kultury (rozdział 2, art. 16, ust. 4).

No i teraz trzeba się przyglądać.